Skip to content

Sotning & Brandskyddskontroll

Umeåregionens Brandförsvar ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs i Umeå, Robertsfors och Vindeln.
I Vindeln utför jag på Sotaren i Vindeln AB detta på uppdrag av kommunen. Läs mer på Vindelns Kommun!

Kommunen ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor se till att sotning och brandskyddskontroll utförs på fasta eldstäder, rökkanaler och imkanaler i restaurangkök. Sotningen utförs för att minska risken för soteld. Brandskyddskontroll utförs för att upptäcka fel och brister i anläggningen för att minska skador till följd av brand.

Vid brandskyddskontroll så kontrolleras hela anläggningen (eldstad + rökkanal) både invändigt och utvändigt. Kontrollen innebär att anläggningens funktion och egenskaper jämförs med de huvudsakliga krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Avgifterna för sotning och brandskyddskontroll baseras på den taxa som kommunen har beslutat. Avgiften består dels av fasta kostnader för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift som är beräknad som en genomsnittlig avgift för sotningsdistriktet och täcker kostnader för sotarens inställelse. Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna ner. Det är därför som du själv inte kan, till samma låga kostnad, bestämma dag och tid för sotarens besök.

Sotning & Brandskyddskontroll

Inför besöket

Eftersom sotning utförs i ditt hem är jag beroende av din hjälp för att kunna utföra arbetet så smidigt som möjligt.
Därför bör du förbereda följande inför besöket:

  • Ställ fram en stege, se till att takskydden är säkra och att glidskydd finns monterat i takfoten bredvid takstegen.
  • Se till att stegar och väg till uppstigningsstället är skottat vintertid.
  • Ställ fram ett obrännbart kärl med lock intill eldstaden att lägga sot och aska i. Tänk på att glöd kan bestå i flera dygn i askan, därför är det viktigt att kärlet inte är brännbart.
  • Se till att det finns gott om plats runt eldstaden.
  • Täck för ömtåliga ytor och golv där arbetet kommer utföras.
    Tänk på att vid brandskyddskontroll kommer samtliga utrymmen där skorstenen är iakttagbar kontrolleras.
  • Vid brandskyddskontroll, förbered åtkomst till eventuella vindsutrymmen för kontroll av skorstenen.